Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ร่วมกันปลูกผัก คนสกลนครรวมใจ ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก ปลูกใจ ต้านภัยโควิด – 19 ณ บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 4 มืถุนายน 2564 ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมกับ ผอ.กองสวัสดิการ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ และได้มอบนมผง ขวดนม ให้แก่ นางสาวภัทราวดี วงศ์อินทร์อยู่ บ้านเลขที่ 182หมู่ 1 ตำบลนาตาล

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

การลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา

รายงานผลการสรปผลใช้จ่ายงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลดำเนินงานประจำปี 2563

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564

คู่มือการบริหารและพัฒนาทร…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปร…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างหน่วยงาน

คณะผู้บริหาร

Continue Reading...