Posted in กิจกรรมและโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลร่วมกับ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี 2564 ณ บริเวรอาคารอเนกประสงค์ อบต.นาตาล อำเภอเต่างอย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภางค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา

การขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุข์ของศูนย์ดำรงธรรม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัดทำ โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีภายในตำบล ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.นาตาล

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 16 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาคม บ้านม่วงคำ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 13 กันยายน 2564 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยปลัดฯ และ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน ได้ส่งมอบบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดย พมจ.สกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล และ มอบถุงยังชีพพร้อมกับเงิน จำนวน 500 บาทให้แก่ นายสุนทร มุงคุณ หมู่ 2

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา

ประชาสัมพันธ์​การป้องกันเเละเเก้ไข​ปัญหา​ฝุ่นละออง​ขนาดเล็ก​(PM 2.5)ไฟป่าเเละหมอกควัน​ของ​องค์การบริการส่วนตำบล​นาตาล​

Continue Reading...