Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายบง วงศ์อินทร์อยู่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ และ โรงเรียนนาตาลคำข่า เข้าร่วม จำนวน 60 คน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายบง วงศ์อินทร์อยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมคณะ กล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าทางการเกษตร การสานหมวกจากต้นกก ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2566โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.นาตาล

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายบง วงศ์อินทร์อยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมคณะ กล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าทางการเกษตร การทำกระเป๋าสานจากต้นกก ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.นาตาล

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลได้มอบ วุฒิบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 จำนวน 60 คน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายบง วงศ์อินทร์อยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายอำเภอเต่างอยให้เกียรติมาเป็นประธานถวายเทียนพรรษา และมีสภาวัฒนธรรมตำบลนาตาล ร่วมกับ อบต.นาตาลพร้อมด้วยนายก อบต.นาตาล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู กศน. ต.นาตาล และชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลนาตาล ถวายเทียนพรรษา ณ วัดม่วงสุมวิทยาลัย บ้านคำข่า ต.นาตาล อ.เต่างอย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

ท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครมอบบ้านกลุ่มเปราะบาง บ้านนายประนพ งอยจันทร์ศรี บ้านคำข่า ม. 2 และ มอบเครื่องพยุงเดิน(Walker)ให้แก่นางเบียน ยะพลหา บ้านนาตาล ม.3

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล รองนายก พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคำข่า และ อสม. ร่วมกันเดินรณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556

31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยเร…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสอายุ 2-18 ปี จำนวน 5 ราย ตามโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน (Back To Shool)

Continue Reading...