สรุปผลการจัดชื้อ/จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2561

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนกันยายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนกรกฏาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนมกราคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนธันวาคม 2560

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2560

Share: