วันที่ 4 มืถุนายน 2564 ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมกับ ผอ.กองสวัสดิการ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ และได้มอบนมผง ขวดนม ให้แก่ นางสาวภัทราวดี วงศ์อินทร์อยู่ บ้านเลขที่ 182หมู่ 1 ตำบลนาตาล

Share:

Author: admin