เว็บบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

เอกสารเบิกเงินนอนโรงพยาบาลของกองทุนสวสัดิการชุมชนใช้อะไรบ้าง

เอกสารเบิกเงินนอนโรงพยาบาลของกองทุนสวสัดิการชุมชนใช้อะไรบ้าง

  1. ใบรับรองแพทย์
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน