แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างต่ออายุและดูแลเว็ปไซต์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์ สธ.,ธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2020
ซื้อวัวสดุถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2020
ซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลต้านภัยยาเสพติด ปประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2020
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้านพร้อมลงลูกรัง (สายบ้านนายวิมล - บ้านนางสมคิด) บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2020
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2020
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2020
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2020
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (สายรอบลำห้วยนาตาลตอนล่าง) บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2020
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (สายรอบลำห้วยนาตาลตอนล่าง) บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2020
ซื้อกล้องถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2020
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2563 31/01/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2020
เครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง 22/01/2020
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2020
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่