Posted in กิจการสภา

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ

ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุ…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ

การเรียกประชุมสภาสมัยสามั…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภา ปี 256…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ

Continue Reading...