คณะผู้บริหาร

นายบง วงศ์อินทร์อยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
โทร 081-9670423

นายวรินทร์ ตะประชุม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นาตาล คนที่ 1
โทร 065-3415193

นายประภาส มุงคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นาตาล คนที่ 2
โทร 095-6590648

นางวนิดา แสบงบาล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
โทร 086-225877

นายบรรลุ สุราษฎร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 080-9186745

นางสาวสุกัญญา อ่อนจงไกร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
โทร 081-9554138

admin

Share: