นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบาย มารตรการ การเสริมสร้างคุณธรรมและคว

ส่วนที่-6-การติดตามประเมินผล

ส่วนที่-5-งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา

ส่วนที่-4-วิธีการพัฒนาและระยะเวลาในการดำเ ส่วนที่-3-หลักสูตรการพัฒนา

ส่วนที่-2-วัตถุประสงค์เป้าหมายการพัฒนา

ส่วนที่-1-หลักการและเหตุผล

ปกแผนพัฒนาบุคลากร

Share:

Author: admin