สำนักปลัด อบต.

นายเสกสรร เสนใจวุฒิ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)

งานการเจ้าหน้าที่

งานนิติการ

งานนโยบายและแผน

นางสาวชมพูนุช กุลสอนนาน
นักทรัพยากรบุคคล ชก.

นายบุญแก้ว การเลิศ
นิติกร ชก.

นางสาวมนต์ชญา โตมุงคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก.

งานบริหารงานทั่วไป

นายอำนาจ ใยลีอ่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ชง.

งานบริการงานสาธารณสุข

นางสาวนิภาพร ไชยเชษฐ์
นักวิชาการสาธารณสุข ชก.

นางสาวจินตหรา กุลสอนนาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุปรียา แก้วมะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานบริหารการศึกษา

นายวฐากรณ์ ไขลายหงษ์
นักวิชาการศึกษา ชก.

นางสาวสุปรียา แก้วมะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายปวีวัฒน์ ยะพลหา
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)

นางสาวสุดาทิพย์ ใยพันธ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ภารกิจ)

งานส่งเสริมการเกษตร

ว่าง
นักวิชาการเกษตร ปก./ชก.

งานส่งเสริมการเกษตร

นางสาววชิราภรณ์ กุลสอนนาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววชิราภรณ์ กุลสอนนาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววชิราภรณ์ กุลสอนนาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาอ่าง

ว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาตาล

ว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงคำ

นางจุลารัตน์ ศรีทิน
ครู (คศ.๒ )

นางนิลุมล ยะพลหา
ครู (คศ.๒ )

นางสาวทัศนียาภรณ์ ลาวงศ์เกิด
ครู (คศ.๒ )

นางลำพึง เสนาชัย
ผัดแลเด็ก (ภารกิจทักษะ)

นางทัศนี เหมือนใจ
ครู (คศ.๒ )

นางสาวโสพิศตา วงศ์อินอยู่
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวชลธิชา พิชัยคำ
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจทักษะ)

admin

Share: