กองคลัง

นางสาวจิตรตา เมืองมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

งานพัฒนารายได้

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานบริหารงานทั่วไป

นายชูเกียรติ คำผิว
เจ้าหนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางอนุจินต์ จำวงศ์ลา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ

ว่าง
คนงาน

นางสาวจิราพรรณ ไชยขิต
คนงาน

นางฐิติมา พลสีดา
เจ้าหนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววชิราภรณ์ กุลสอนนาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

admin

Share: