กองสวัสดิการสังคม

1697583834564

นางนภาวดี สัพโส
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร.08-38924590

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

งานสังคมสงเคราะห์

นางธันยนันท์ อุดมศาสนัดิ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

admin

Share: