ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศนโยบาย No Gift

ข้อ 34 นโยบายไม่รับของขวัญ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(1)
เจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหาร

เจตจำนง
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

บันทึกประกาศเจตจำนงสุจริต-เสริมสร้าง-1
ประกาศเจตจำนงสุจริตปี60-เสริมสร้างคุณธรรม-

Share: