หน่วยตรวจสอบภายใน

2151095

นายบรรลุ  สุราษฎร์
ปลัด  อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นางสาวสุจิตรา  คะโยธา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก.

Share: