หัวหน้าส่วนราชการ

2151095

นายบรรลุ  สุราษฎร์
ปลัด  อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร 080-9186745

นางสาวสุจิตรา  คะโยธา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก.

นางสาวสุกัญญา  อ่อนจงไกร
รองปลัด  อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร.081-9554138

กองช่าง

กองคลัง

สำนักปลัด

กองสวัสดิการสังคม

นายจำรัส มั่งมี
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร.085-5431529

นางสาวจิตรดา เมืองมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
โทร.086-2286719

– ว่าง –
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นางนภาวดี สัพโส
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร.08-38924590

admin

Share: