การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน

ประกาศการกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงาน

หลักเกณฑ์เลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

Share:

Author: admin