Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนาตาล

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ย เดือนมกราคม 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา

QR Code แบบประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม อำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา

กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภางค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา

การขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุข์ของศูนย์ดำรงธรรม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา

ประชาสัมพันธ์​การป้องกันเเละเเก้ไข​ปัญหา​ฝุ่นละออง​ขนาดเล็ก​(PM 2.5)ไฟป่าเเละหมอกควัน​ของ​องค์การบริการส่วนตำบล​นาตาล​

Continue Reading...