หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564

คู่มือการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนา

ประกาศ ก. ถ.กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล

ประกาศ ก.จ. ก. ถ. และ ก. อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป

ประกาศ ก_กลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดม

Share:

Author: admin