สรุปผลการจัดชื้อ/จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2559

admin

Share: