QR Code แบบประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คิวอาร์โคตแบบประเมินความพึงพอใจ
Share:

Author: admin