กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

BRWD89C67973399_012479
admin

Share: